Algemene leverings-, verkoop- en handelsvoorwaarden

Aanbiedingen zijn onderhevig aan bevestiging. De prijzen die gelden op de dag van levering zijn van toepassing op de berekening.
2. overeenkomsten worden uitsluitend gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, waarvan de inhoud wordt geacht te zijn aanvaard door het plaatsen van de bestelling. Tegenstrijdige voorwaarden van de koper worden geacht te zijn verworpen, zelfs als er niet specifiek bezwaar tegen wordt gemaakt.
Prijzen zijn af fabriek Bad Salzuflen, tenzij anders overeengekomen. De transportverzekering van de goederen wordt afgesloten door de verkoper. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Als de goederen vooraf worden doorverkocht, cedeert de klant hierbij zijn vordering op zijn klant aan ons. De goederen blijven ons eigendom totdat de betaling voor alle leveringen – ook aan filialen – heeft plaatsgevonden.
4. bij gebreke van bijzondere bepalingen geschiedt de verzending onverplicht op de wijze die de verkoper het meest doelmatig acht.
De plaats van handeling voor levering, betaling en andere vorderingen die uit het contract kunnen voortvloeien is Bad Salzuflen. Lemgo is de enige bevoegde rechtbank.
6. betalingen wordt contant en zonder aftrek op de vervaldag uitbetaald. Indien bij wijze van uitzondering wissels, cheques en dergelijke worden geaccepteerd, wordt het krediet alleen verleend onder voorbehoud van ontvangst. De verrekening van tegenvorderingen van welke aard dan ook, evenals de uitoefening van het retentierecht door de koper, is niet toegestaan. Bij te late betaling wordt vanaf de vervaldatum vertragingsrente in rekening gebracht. Indien een opeisbare betaling niet onmiddellijk na een overeenkomstig verzoek wordt uitgevoerd, worden alle opeisbare schulden onmiddellijk en zonder verdere aanmaning opeisbaar, ongeacht de betalingstermijn of een eventueel uitstel van betaling, en kan de verkoper zich terugtrekken uit gedane leveringen en zonder voorafgaande aanmaning alle bestaande of latere leveringscontracten of delen daarvan opzeggen of de levering ervan uitstellen, zelfs als deze nog niet opeisbaar of in gebreke zijn. In al deze gevallen kan de verkoper gemaakte kosten, renteverlies en dergelijke, alsmede de daaruit voortvloeiende winst in rekening brengen en de bestelde goederen leveren onder rembours van het factuurbedrag of vooruitbetaling eisen. De verkoper heeft dezelfde rechten als hij ongunstige informatie over de klant ontvangt, zelfs als de ongunstige omstandigheden al voor het sluiten van de overeenkomst bestonden.
7. Leveringsdata worden zo opgegeven dat ze waarschijnlijk gehaald kunnen worden. Onvoorziene belemmeringen zoals overmacht, officiële maatregelen, mobilisatie, oorlog, blokkade, bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, storingen in het openbaar vervoer, tekorten aan of vertraagde ontvangst van grondstoffen, kolen of andere belangrijke bedrijfsmiddelen, alsmede in het algemeen alle belangrijke moeilijkheden in de eigen bedrijfsvoering van de Verkoper of die van onderaannemers en soortgelijke gevallen geven de Verkoper het recht op een dienovereenkomstige verlenging van de leveringstermijn of op annulering van de achterstallige bestelling, zonder dat de Koper hieraan rechten of aanspraken op schadevergoeding kan ontlenen.
Indien de koper de goederen niet tijdig in ontvangst neemt, gaat het risico op hem over en heeft de verkoper het recht, zonder waarschuwing en zonder het stellen van een termijn, onmiddellijke betaling te eisen en de goederen voor rekening en risico van de koper bij een depothouder of expediteur op te slaan of te laten veilen. Een uitstel van de betalingsdata vindt niet plaats, zelfs als de verkoper uitzonderlijk instemt met een uitgestelde overname.
8. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze onmiddellijk na aankomst van de zending op de plaats van levering schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld en de hele zending daar ter beschikking van de verkoper wordt gehouden. In geval van een gerechtvaardigde klacht heeft de Verkoper het recht om, mits de Koper geen vermindering vraagt, te kiezen voor ontbinding of vervangende levering. In de laatste twee gevallen moet de koper de afgekeurde levering eerst franco aan de fabriek in Bad Salzuflen retourneren. Schadeclaims van de koper van welke aard dan ook als gevolg van gebrekkige of vertraagde levering of om andere redenen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
In het geval van verbindingen waarvan de nakoming bestaat uit meerdere leveringen, heeft de niet-nakoming, gebrekkige of vertraagde nakoming van een levering door de verkoper geen invloed op andere leveringen van het contract of de rest ervan.
Monsters worden alleen beschouwd als niet-bindende visuele monsters die bij benadering het karakter of type van de goederen in het algemeen tonen.
(9) Telefonische of telegrafische afspraken evenals wijzigingen of annuleringen van contracten worden pas rechtsgeldig voor de verkoper na schriftelijke bevestiging daarvan.
10. wederverkopers zijn verplicht zich strikt te houden aan eventuele minimumverkoopprijzen en verkoopvoorwaarden die door de verkoper worden voorgeschreven. In geval van schending van deze voorwaarden heeft de Verkoper het recht om verdere leveringen te staken, zelfs binnen lopende transacties.
11. De schuldenaar is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de betalingsachterstand ontstaat.
12. We voeren je bestelling alleen uit onder onze hierboven vermelde leveringsvoorwaarden, aangezien we leveringsvoorwaarden van onze kopers niet kunnen erkennen. U mag ook alleen over onze zending beschikken als u daarmee instemt.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.